Byline

Radical political analysis, commentary and discussion in Wales
Dadansoddiad a thrafodaeth radicalaidd o wleidyddiaeth yng Nghymru
Subscribe to our RSS feed

About / Ynglŷn â


Loss of heart and burnout ends many people's contact with radicalism in Wales, as elsewhere. Many of those who don't completely turn their back on politics end up compromising and accepting mainstream 'realities'. This is partly because our respective movements suffer from visibility and image problems: the limited coverage given to protests and campaigns by the mainstream media fails to address the core reasons for discontent, and much of what's left of the radical media suffers from an inward looking culture that only preaches to the choir.

Radical Wales exists as an independent platform for considered radical political analysis, commentary and discussion. Providing a space for the extra-parliamentary left of anarchists, communists, greens, left-republicans and socialists outside of the major political parties to explore issues important to them.

Inspired by the long line of rebels and revolutionaries who have stood outside and against the political process of the ruling class in Wales, we publish original articles that continue that tradition. Check out our archive of articles by over 40 contributors and feel free to leave a comment (comments policy). If you are interested in writing for us, please read our style guide and submit an article.

As well as a platform for original articles, we aims to be a hub for radical politics and an activist resource:

Help keep the site up-to-date and relevant by telling us about any new campaigns, websites, events or anything else we should know about.

To be the first to hear about
everything happening on the site and more, please join our email list. We won't send you more than one email a month and won't share your details with anyone else.

Disclaimer: All contributions to this site purely represent the person who writes it and are not necessarily endorsed by anyone else.

Rhy aml mae digalonni a lludded yn darfod cyswllt llawer o bobol a radicaliaeth yng Nghymru, fel mewn llefydd eraill. Mae nifer o’r rhai sydd ddim yn troi eu cefnau yn gyfan gwbl ar wleidyddiaeth ac yn cyfaddawdu a derbyn ‘gwirioneddau’ prif ffrwd. Mae hyn yn rhannol oherwydd mae ein mudiadau a phroblemau o ran delwedd a gwelededd. Mae llawer o’r rhelyw o’r cyfryngau asgell chwith yn dioddef o ddiwylliant 'pregethu i’r côr' ac yn methu a chyrraedd pobol newydd.

Mae Radical Wales yn bodoli fel platfform annibynnol i sylwebaeth, ddadansoddiad a thrafodaeth radicalaidd o wleidyddiaeth yng Nghymru. Gobeithiwn atynnu amrediad eang o erthyglau gan sbectrwm eang o anarchwyr, comiwnyddion, gwyrddiaid, gweriniaethwyr asgell chwith a sosialwyr.

Wedi eu hysbrydoli gan linach hir o chwyldroadwyr sydd wedi sefyll tŷ allan ac yn erbyn proses wleidyddol y dosbarth breintiedig mewn grym yng Nghymru, mi fyddwn yn cyhoeddi erthyglau gwreiddiol a fydd yn parhau gyda’r traddodiad yma. Cymerwch gip ar ein archif o erthyglau gan dros 40 o gyfrannwyr a gadewch sylw (polisi sylwadau). Oes gennych chi ddiddordeb mewn ysgrifennu erthygl neu ddod yn gyfrannwr cyson? Darllenwch ein canllaw arddull a gyrrwch erthygl atom ni.

Yn ogystal â bod yn blatfform ar gyfer erthyglau gwreiddiol, yr ydym eisiau bod yn hwb i wleidyddiaeth radicalaidd ag yn ffynhonnell i ymgyrchwyr:Helpwch i ddiweddaru'r safle a'i gadw'n berthnasol drwy ddweud wrthym am unrhyw ymgyrchoedd newydd, gwefannau, digwyddiadau neu unrhyw beth arall y dylem wybod amdano.

Byddwch y cyntaf i glywed popeth sy’n digwydd ar y wefan a rhagor, os gwelwch yn dda ymunwch ag ein rhestr e-byst. Ni fyddwn yn gyrru neges atoch amlach nag unwaith y mis a ni fyddwn yn rhannu eich manylion gydag unrhyw un arall.


Gwadiad: Bydd holl gyfraniadau i’r wefan yma yn cynrychioli'r person a sydd yn ei hysgrifennu ac nid yw o reidrwydd wedi yn farn i unrhyw un arall.