Byline

Radical political analysis, commentary and discussion in Wales
Dadansoddiad a thrafodaeth radicalaidd o wleidyddiaeth yng Nghymru
Subscribe to our RSS feed

Comments policy / Polisi sylwadau


We welcome comments, encourage debate and want to see discussion about all the articles on this site, but we do not commit to publish everything submitted. We moderate all comments from new users, regular identified users have their login 'whitelisted'.

We will not publish:
  • Flamming or abusive language
  • Ad hominem or defamatory attacks
  • Racism, sexism or any other bigotry
  • Repetition or anything off-topic

Relevant links are very welcome, please embed them in the relevant text. If your going to write a long comment please properly format into paragraphs. Don't cut and paste huge amounts of text from elsewhere, just provide the link. If you've got a lot to say, why not consider submitting an article in response?

We avoid doing any editing of comments but we may clean up bad grammer or mis-spellings and remove references to subsequent corrections (e.g comments about a spelling mistake). But we won't alter meaning or misrepresent any comments.
Yr ym yn croesawu sylwadau, yn annog trafodaeth ynglŷn â’r holl erthyglau ar y wefan, ond nid ym yn ymlynu i gyhoeddi popeth sydd yn cael ei yrru atom. Yr ym yn cymedroli'r holl sylwadau gan ddefnyddwyr sy’n newydd i’r wefan, bydd mewngofnod defnyddwyr cyson yn cael ei ‘gwynrestru’.

Ni fyddwn yn cyhoeddi
  • Edliw neu iaith fygythiol
  • Ymosodiadau ad hominem neu difriol
  • Hiliaeth, rhywiaeth na unrhyw ffurf arall o ragfarn
  • Yr ailadroddus neu unrhyw beth nad yw’n berthnasol

Croesawn ddolenni perthnasol, gosodwch hwy yn y testun perthnasol. Os yr ych am ysgrifennu sylw hirfaith os gwelwch yn dda defnyddiwch baragraffau yn eich fformat. Peidiwch dda chi a thorri a gludo darnau mawr o destun oddi ar rywle arall, rhowch ddolen. Os oes gennych lawer i’w ddweud, pam ddim ysgrifennu erthygl fel ymateb?

Yr ym yn osgoi golygu sylw a adewir ond efallai mi fyddwn yn cywiro sillafu neu gamsillafu a dileu cyfeiradauyn son am y newidiadau yma (er enghraifft, sylw ynglŷn â gwall iaith). Ni fyddwn yn newid ystyr nac yn cam-gynrychioli unrhyw sylw.